Quy chuẩn nước thải chăn nuôi heo

Bachkhoaco giới thiệu quy chuẩn nước thải chăn nuôi heo mới nhất theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/4/2016.

Quy chuẩn nước thải chăn nuôi heo mới nhất

Quy chuẩn nước thải chăn nuôi mới nhất được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/4/2016. Theo đó, nếu cơ sở chăn nuôi không đáp ứng các thông số yêu cầu trong nước thải trước khi xả thải ra bên ngoài sẽ bị xử phạt theo quy định.

Nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi heo, bao gồm của hộ gia đình hay chăn nuôi tập trung đều phải đảm các yếu tố gây ô nhiễm nằm trong mức giới hạn cho phép. Nguồn tiếp nhận của loại nước thải này chủ yếu là hệ thống thoát nước tại đô thị; khu dân cư; cụm công nghiệp; các nguồn tự nhiên như sông, suối, khe, rạch, kênh, mương,… Theo quy định, cơ sở chăn nuôi nói chung nếu có tổng lượng nước thải xả ra mỗi ngày lớn hơn hoặc bằng 5m3 thì cần phải xem xét đến chất lượng nước đầu ra.

Quy chuẩn nước thải chăn nuôi heo

Trong chăn nuôi heo, khi xả thải ra ngoài cần phải tuân theo những quy chuẩn về xử lý nước thải – Công ty Môi trường Bách Khoa

Để đánh giá, cơ quan môi trường đã áp dụng công thức sau nhằm tính quy chuẩn của nước thải chăn nuôi heo: Cmax = C x Kq x Kf

Trong đó:

  • Cmax: giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo
  • C: giá trị thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo (quy định tại mục 2.1.2)
  • Kq: hệ số nguồn tiếp nhận nước thải
  • Kf: hệ số lưu lượng nguồn thải
TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH 6-9 5,5-9
2 BOD5 mg/l 40 100
3 COD mg/l 100 300
4 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 50 150
5 Tổng Nitơ (theo N) mg/l 50 150
6 Tổng Coliform MPN hoặc CFU/100 ml 3000 5000

Bảng thông số giá trị C theo quy chuẩn nước thải chăn nuôi heo mới nhất

Ngoài ra, các giá trị của hệ số Kq và Kf đều được quy định khác nhau, tùy theo lưu lượng dòng chảy tại nguồn tiếp nhận và dung tích của nguồn tiếp nhận.Trong bảng 1, chúng ta có 2 cột giá trị A và B. Trong đó, giá trị A sẽ quy định các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi xả ra nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Ngược lại, giá trị B quy định thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi xả ra nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Nhìn chung hai giá trị này có thông số như sau:

Bảng hệ số Kq theo lưu lượng nguồn tiếp nhận

Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải (Q) Hệ số Kq
Q ≤ 50 0,9
50 < Q ≤ 200 1
200 < Q ≤ 500 1,1
Q > 500 1,2

Trong bảng này, giá trị Q sẽ được tính theo giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải (chỉ lấy số liệu của 3 tháng khô kiệt nhất trong 3 năm liên tiếp).

Bảng hệ số Kf

Dung tích nguồn tiếp nhận nước thải (V) Hệ số Kf
5 ≤ F ≤ 50 1,3
50 < F ≤ 100 1,2
100 < F ≤ 200 1,1
200 < F ≤ 300 1,0
F > 300 0,9

Giá trị của F sẽ được tính dựa theo lưu lượng thải lớn nhất mà cơ sở đã nêu ra trong các bảng báo cáo như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường,…

Theo quy chuẩn nước thải chăn nuôi heo, trường hợp cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 5m3 mỗi ngày thì cần phải đảm bảo có hệ thống thu gom, ủ lắng (biogas) hoặc đệm lót sinh học phù hợp để tránh các vấn đề mùi hôi hay gây ô nhiễm môi trường.

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp